SAMENVATTING FRAUDITING ©

 

 

Click op de radio, open het MP 3 bestand en luister naar een korte samenvatting.

 

Frauditing © is een samenvoeging van de woorden fraude en auditing. In de vakliteratuur wordt het hier bedoelde fraude

auditing doorgaans aangeduid als forensic auditing. Dit is een specialisme op het gebied van auditing en daarvoor zijn

kennisoverdracht, ervaring en specifieke bekwaamheden nodig.

 

De auteur van Frauditing ©, Nicole J. den Hartigh EMIA RO, heeft ruime ervaring op het gebied van auditing en

fraude onderzoek. Haar boek is op 24 april 2007 uitgegeven in de Kluwerreeks ‘Controlling & Auditing In de Praktijk’.

De Engelstalige versie is in april 2010 verschrenen: Frauditing, roadmap to fraud investigation.

Doelgroep voor deze reeks zijn de met governance belaste functies.

Welke rollen kunnen zij spelen bij fraude beheersing en bij het interne fraude onderzoek in het bijzonder?

 

 Frauditing is vooral interessant voor organisaties waar interesse bestaat voor

professionele fraudebeheersing.

 

Het boek gaat niet alleen in op de begrippen, definities en de techniek, ook de verschillen in onderzoeksfasering tussen

een audit en een fraude onderzoek komen aan de orde. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de benodigde

bekwaamheden die een fraude onderzoeker tot een specialist maken.

 

Op basis van literatuur -en praktijkonderzoek is een antwoord gegeven op de rollen die de financiële manager,

de controller en de internal auditor bij interne fraude beheersing kunnen hebben. In hoofdstuk 2 wordt het begrippen-

kader Frauditing © verklaard. Er wordt een toelichting gegeven op de fraude beheersingsfasen: inventarisatie,

preventie, detectie en onderzoek. Tevens komen mogelijke motieven voor het plegen van fraude aan bod.

De internal auditor heeft volgens de gedrags –en beroepsregels van het Institute of Internal Auditors (IIA) een

duidelijke rol bij de beheersingsfase onderzoek. Het boek richt zich vanuit dat perspectief vooral op de rol van de

internal auditor bij het interne fraude onderzoek; de adviezen kunnen ook goed gebruikt worden door de controller

die met fraude onderzoek is belast.

 

Er wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de positionering van de fraude expertise. Daarin komt de rol van de internal auditor,

de controller en de financieel manager bij interne fraude beheersing aan bod. De kloof tussen de verwachting

van de omgeving en de werkelijke rol van de auditor bij fraude detectie, wordt door het IIA de verwachtingskloof genoemd.

Er wordt ter overbrugging van de verwachtingskloof een in de organisatie inrichtingsleer bekende methodiek aangereikt

die is toegepast op een praktijkcasus. Met de aangereikte adviezen kunnen de in dit hoofdstuk geschetste afbreukrisico’s

worden beperkt.

 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen een internal audit en een

interne fraude onderzoek. Het zichtbaar maken van die verschillen in de onderzoeksfasering geeft de auditor / controller

mogelijkheden voor een betere voorbereiding op en uitvoering van interne fraude onderzoek.

 

Dit hoofdstuk bevat bovendien 20 praktijktips, die de beginnend fraude onderzoeker van dienst kunnen zijn

bij zijn / haar eerste onderzoeken.

  

Frauditing is een expertise. De vraag is hoe je expertise kunt verwerven. Vanuit dat perspectief wordt het begrip expertise in

hoofdstuk 5 verklaard.

 

Op basis van de richtlijnen van het IIA is onderzocht over welke bekwaamheden de professionele internal auditor dient

te beschikken en welke rol hij kan hebben bij interne fraude onderzoek.

 

 

Dankzij de medewerking van honderd professionals op het vakgebied van fraude onderzoek en auditing,

is er een antwoord gekomen op de vraag welke precieze factoren van belang zijn om

fraude onderzoek op professionele wijze uit te kunnen voeren.

 

 

Aan de hand van gericht praktijkonderzoek is door professionals op gebied van fraude onderzoek, auditing en auditing

gerelateerde functies (zoals accountancy) een antwoord gegeven op de vraag welke bekwaamheden het meest belangrijk

zijn voor adequate uitvoering. Die antwoorden treft u aan in hoofdstuk 6. Dezelfde groep professionals heeft zich

in hoofdstuk 7 uitgesproken over deelname van auditors aan Frauditing. Het eens dan wel niet eens zijn met een prikkelende

stelling, is door de professionals onderbouwd middels vrije response. De resultaten hiervan zijn na analyse geclusterd op

basis van overeenkomstige reacties. Daarbij hebben de professionals de belangrijkste, specifieke voorwaarden voor adequate

uitvoering van Frauditing genoemd.

 

Frauditing © routeboek bij fraude onderzoek bevat het overzicht van die succesfactoren; het Profiel voor

Professioneel Interne Fraude Onderzoek genoemd.

 

Dit profiel biedt inzicht aan organisaties die Frauditing ambiëren, waarbij er tevens handreikingen worden gegeven voor verificatie

op het aanwezig zijn van die specifieke benodigde bekwaamheden voor het onderzoeken van fraude. In hoofdstuk 8 wordt

het boek afgesloten met een slotconclusie en aanbevelingen.

 

 

Met de inhoud van Frauditing © kan de vraag hoe forensic auditing op professionele wijze

kan worden ingepast in de organisatie, onderbouwd worden beantwoord.

 

 

Direct Frauditing bestellen? Click op de volgende link
http://www.managementboek.nl/auteur/11617/nicole_den_hartigh?affiliate=625

 

 

Terug naar hoofdpagina.